Цитологія і генетика 2013, том 47, № 2, 18-33
Cytology and Genetics 2013, том 47, № 2, 75-87, doi: https://www.doi.org/10.3103/S0095452713020072

Фенотипическая вариабельность проростков Arabidopsis thaliana как результат ингибирования шаперонов Hsp90

Козеко Л.Е.

Институт ботаники им. Н.Г. Холодного НАН Украины, Киев

Исследовано влияние ингибитора шаперонов Hsp90 гелданамицина (ГДА) на рост и морфогенез проростков Arabidopsis thaliana. Показано дозозависимое усиление вариабельности темпов роста и фенотипов проростков в результате обработки ингибитором семян экотипа Col. Обработка ГДА генетически полиморфных семян природных популяций A. thaliana и семян Col, облученных УФ­В, приводила к значительному увеличению процента проростков с морфологическими отклонениями и процента непроросших семян. Полученные данные свидетельствуют об участии Hsp90 в «канализации» развития растительного организма при действии стохастических процессов, сокрытии генетических изменений и поддержании жизнеспособности клеток.

Досліджено вплив інгібітора шаперонів Hsp90 гелданаміцину (ГДА) на ріст і морфогенез проростків Arabidopsis thaliana. Показано дозозалежне збільшення варіабельності темпів росту і фенотипів проростків у результаті обробки інгібітором насіння екотипу Col. Обробка ГДА генетично поліморфного насіння природних популяцій A. thaliana та насіння Col, опроміненого УФ-В, призводила до значного підвищення відсотка проростків з морфологічними відхиленнями та відсотка нежиттєздатного насіння. Отримані дані свідчать про участь Hsp90 у »каналізації« розвитку рослинного організму за дії стохастичних процесів, запобіганні прояву генетичних змін та підтримці життєздатності клітин.

Ключові слова: heat shock proteins 90 kDa, geldanamycin, phenotypic variability, Arabidopsis thaliana
белки теплового шока 90 кДа, гелданамицин, фенотипическая вариабельность, Arabidopsis thaliana
білки теплового шоку 90 кДа, гелданаміцін, фенотипічна варіабельність, Arabidopsis thaliana

Цитологія і генетика
2013, том 47, № 2, 18-33

Current Issue
Cytology and Genetics
2013, том 47, № 2, 75-87,
doi: 10.3103/S0095452713020072

Повний текст та додаткові матеріали

Цитована література