TSitologiya i Genetika, 2004, no. 5

Kishchenko E.M., Komarnitskii I.K., Gleba Yu.Yu., Kuchuk N.V.
Production of transgenic sugarbeet (Beta vulgaris L.) plants of O-type by Agrobacterium tumefaciens
Komarnytskyy S.I., Komarnytskyy I.K.
Genetic variability among Solanum and Lycopersion species revealed by amplified fragment restriction polymorphysm analysis of chloroplast DNA
Matrynenko V.S., Antonyuk M.Z., Ternovskaya T.K.
Inheritance of grain esterase genes in rye populations (Secale cereale L.)
Dubrovnaya O.V., Ljal`ko I.I., Gubanova N.Ya.
Somaclonal variability of sugarbeet plants on the basis of pollen sterility
Kibkalo I.A., Bebjakin V.M., Kulagina T.V.
Genetic control of the fluorescent sounding indices testing gluten qualily
Mezhzherin S.V., Lisetsky I.L.
Genetic structure of crucian carp (Сypriniformes, Cyprinidae, Carassius L. 1758) populations of middle-Dnieper basin
Nazarova A.F., Aslanishvili V.O., Altukhov S.M.
Genetics and anthropology of Caucasian nations and the problem of «caucasoids» origin
Sedykh A.V.
Mathematical modelling of apoptosis and necrosis processes in in vitro cell culture
Dmitriev A.P.
Induction of systemic resistance in plants