ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Цитологія і генетика 2018


Ashish Mishra, Reddy I.J., Gupta P.S.P., Mondal S.Total RNA content in sheep oocytes and developing embryos produced in vitro, a comparative study between spectrophotometric and fluorometric assay[1]79-81
Azizi H., SHeidai M., Mozaffarian V., Noormohammadi Z.Genetic and morphological diversity in Tragopogon graminifolius dc. (asteraceae) in Iran[1]82-83
Esfandani-Bozchaloyi S., Sheidai M., Keshavarzi M., Noormohammadi Z.Morphometric and ISSR-analysis of local populations of Geranium molle L. from the southern coast of the Caspian sea[4]79-81
Farsangi F.J., Thorat A.S., Devarumath R.M.ASSESSMENT OF THE UTILITY OF TRAP AND EST­SSRs MARKERS FOR GENETIC DIVERSITY ANALYSIS OF SUGARCANE GENOTYPES[6]93-95
Gurmet R., Bharti U., Mir G.J., Sharma N.Cytological variability in Artemisia L. inhabiting north-west Himalayas: B chromosomes in Artemisia gmelini Weber ex Stechm[3]76-77
Khajeh S., Mostafavi-Pour Z., Alaee S., Soleimani M., Razban V.Tube formation potential of BMSCs and USSCs in response to HIF-1α overexpression under hypoxia[3]78-80
Kumar G., Singh S.Enigmatic phenomenon of secondary association among bivalents in Guar (Cyamopsis tetragonoloba (L.) Taub.)[6]96-97
Liu Yonggang, Chen HongyuA colon cancer related gene­MLH1, significantly affecting the pig litter size[2]91-93
Muhammad Sajjad, Sultan Habibullah Khan, Munawar ShahzadPatterns of allelic diversity in spring wheat populations by SSR­markers[2]88-90
Pramanik A., Datta A.K., Das D., Kumbhakar D.V., Ghosh B., Mandal A., Gupta S., Saha A., Sengupta S.Assessment of nanotoxicity (cadmium sulphide and copper oxide) using cytogenetical parameters in Coriandrum sativum L. (Apiaceae)[4]76-78
Sandeep Kumar, Sunny Dholpuria, Gaurav Kumar Chaubey, Rakesh Kumar, Tirtha Kumar DattaAssessment of nuclear membrane dynamics using anti-lamin staining offers a clear cut evidence of germinal vesicle breakdown in buffalo oocytes[1]84-85
Vafadar Shamasbi F., Nasiri N., Shokr E.Genetic diversity of persian ecotypes of INDIAN WALNUT (Aeluropus littoralis (Gouan) Parl.) by AFLP and ISSR markers[3]72-75
Атаман О.В., Гарбузова В.Ю., Обухова О.А., Дубовик Є.І.Аналіз асоціації поліморфізму K121Q гена ектонуклеотид пірофосфатази/фосфодіестерази-1 з деякими факторами ризику атеросклерозу у пацієнтів з гострим коронарним синдромом[2]51-57
Бабенко Л.М., Романенко К.О., Щербатюк М.М., Вашека О.В., Романенко П.О., Негрецький В.А., Косаківська І.В.Вплив екзогенних фітогормонів на проростання спор та морфогенез гаметофіту Polystichum aculeatum L. в культурі in vitro[2]39-50
Бакума А.О., Попович Ю.А., Моцний І.І., Чеботар Г.О., Чеботар С.В.Вплив алеля Ppd-D1a на темпи розвитку та агрономічні ознаки пшениці, визначений із застосуванням ліній-аналогів[5]28-40
Барвінська О.Ю., Ольхович Н.В., Горовенко Н.Г.Висока частота перебудови с.1528G>C у пацієнтів із України з дефіцитом довголанцюгової 3-гідроксиацил-КоА дегідрогенази[3]40-46
Буздуга І.М., Волков Р.А., Панчук І.І.Метаболічна компенсація у мутантів Arabidopsis thaliana із втраченою активністю каталази[1]41-51
Гергелюк T., Перепелиціна O., Остапченко Л., Сидоренко M.Вплив похідних мультипотентних мезенхімальних стромальних клітин на властивості клітин раку молочної залози in vitro та in vivo[4]54-67
Драницина А.С., Дворщенко К.О., Короткий О.Г., Гребіник Д.М., Остапченко Л.І.Експресія генів Ptgs2 та Tgfb1 у клітинах хрящової тканини колінного суглоба щурів за умов остеоартрозу[3]33-39
Елубаева М.Е., Буралхиев Б.А., Тыщенко В.И., Терлецкий В.П., Усенбеков Е.С.Результаты генотипирования Camelus dromedarius и Camelus bactrianus по локусам альфа-S1-казеина, каппа-казеина и ДНК фингерпринтинга[3]15-24
Єфіменко Т.С., Антонюк М.З., Мартиненко В.С., Наваліхіна А.Г., Терновська Т.К.Залучення інтрогресій від Aegilops mutica до геному м’якої пшениці[1]28-40
Жилкова Є.С., Сотник Н.М., Єгунькова О.В., Феськов О.М., Федота О.М.Аналіз однонуклеотидних поліморфізмів G919A та A2039G гена FSHR у чоловіків з непліддям достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов[2]58-66
Іщенко О.О., Панчук І.І., Андрєєв І.О., Кунах В.А., Волков Р.А.Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК Deschampsia Antarctica[6]30-37
Карастан О.М, Мулюкіна Н.А., Папіна О.С.Верифікація родоводів сортів та форм винограду за допомогою мікросателітного аналізу[5]13-27
Карпов П.А., Блюм Я.Б.Казеин киназа 2 фосфорилирует растительный α-тубулин?[2]22-32
Карпов П.А., Новожилов Д.О., Исаенков С.В., Блюм Я.Б.Профильный поиск сайтов фосфорилирования тубулина кальций-зависимыми протеинкиназами Arabidopsis thalian[6]46-60
Кеч Н.Р., Гнатейко О.З., Макух Г.В., Лук'яненко Н.С., Личковська О.Л.Pоль генетичної компоненти в патогенезі остеопенічного синдрому у дітей із екологічно несприятливих регіонів[1]59-67
Кириченко А.М., Коваленко О.Г.Основні стратегії інженерингу рослин, стійких до вірусів[3]61-71
Кириченко А.Н., Цыганенко К.С., Олишевская С.В.Гиповирулентность миковирусов как инструмент биотехнологического контроля фитопатогенных грибов[5]69-80
Кирієнко А.В., Рожков Р.В., Парій М.Ф., Симоненко Ю.В.Генотипування зразків гексаплоїдної пшениці з роду Triticum ssp. за допомогою ISSR-маркерів[4]45-53
Козуб Н.О., Созінов І.О., Карелов А.В., Бідник Г.Я., Дем'янова Н.О., Созінова О.І., Блюм Я.Б., Созінов О.О.Дослідження рекомбінації між плечами 1RS від жита Petkus та Insave у складі пшенично-житніх транслокацій 1BL.1RS і 1AL.1RS з використанням запасних білків як генетичних маркерів<[6]61-70
Корж В., Кондричин І., Віната Ц.Даніо – нова модельна система експериментальної біології[6]18-29
Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Дробот К.О., Матвєєва Н.А.Акумуляція індоліл-3-оцтової та абсцизової кислот «бородатими» коренями Artemisia vulgaris [6] 3-9
Кравец А.П., Соколова Д.А.Оценка факторов, определяющих эпигенетический полиморфизм популяции проростков кукурузы[3] 9-14
Кулибаба Р.А.Особенности генетической структуры популяции кур породы род-айленд красный по локусам количественных признаков[3]25-32
Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Дибська О.Б., Пілінська М.А.Порівняння модифікуючої дії астаксантину на розвиток радіаційно-індукованої хромосомної нестабільності в лімфоцитах крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях клітинного циклу[5]62-68
Курінний Д.А., Рушковський С.Р., Демченко О.М., Пілінська М.А.Особливості модифікації астаксантином радіаційно-індукованих пошкоджень геному лімфоцитів крові людини, опромінених in vitro на різних стадіях мітотичного циклу[1]52-58
Ламарі Н.П., Галаєва М.В., Файт В.І., Погребнюк О.О.Асоціація SSR-маркерів з варіюванням довжини замикальних клітин продихів м’якої пшениці[2]13-21
Литвин Д.И., Оленева В.Д., Емец А.И., Блюм Я.Б.Гистохимический анализ тканеспецифического ацетилирования α-тубулина как ответной реакции на индукцию аутофагии у Arabidopsis thaliana различными стрессовыми факторами[4] 3-13
Лихолат Ю.В., Хромих Н.О., Пірко Я.В., Алексєєва А.А., Пастухова Н.Л., Блюм Я.Б.Склад епікутикулярних восків листя дерев роду Tilia L. як маркерна ознака адаптації до кліматичних умов степового Придніпров’я[5] 3-12
Луговой С.И., Харзинова В.Р., Крамаренко С.С., Лихач А.В., Крамаренко А.С., Лихач В.Я.Генетический полиморфизм микросателлитных локусов и их ассоциация с воспроизводительными качествами свиней украинской мясной породы[5]51-61
Манойлов К.Ю., Лабинцев А.Ю., Короткевич Н.В., Максимович Я.С., Колибо Д.В., Комісаренко С.В.Особливості інтерналізації дифтерійного токсину резистентними та чутливими клітинами ссавців[5]41-50
Матвеева Н.А., Шутова А.Г., Шиш С.Н., Дробот Е.А., Ратушняк Я.И., Дуплий В.П.Изменение антиоксидантного статуса трансгенных корней растений рода Artemisia после A. rhizogenes-опосредованной генетической трансформации[4]14-22
Медведева М.А., Блюм Я.Б.Правовое регулирование редактирования геномов растений на примере технологии CRISPR/Cas9[3]47-60
Межжерин С.В., Циба А.А., Салий Т.В., Павленко Л.И.Фрагментации ядер в диплоидно-полиплоидных популяциях щиповок рода Сobitis[6]38-45
Метаковский E.В., Мельник В.A., Ваччино П., Родригез-Кихано M.Сравнение аллелей локусов Gli-1 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина и ПДРФ-анализа[1]16-27
Метаковский E.В., Мельник В.A., Редаэлли Р., Родригез-Кихано M.M.Сравнение аллелей локусов Gli-2 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина[2] 3-12
Моцний І.І., Кульбіда М.П.Успадкування ознак, що контролюються непарними хромосомами, за даними щодо трансмісії моносомно-доповненої хромосоми St геному Elymus sibiricus[4]23-34
Пикало С.В., Дубровна О.В.Мінливість геному тритикале в культурі in vitro[5]81-90
Поединок Н.Л., Блюм Я.Б.Достижения, проблемы и перспективы генетической трансформации грибов[2]67-87
Постовойтова А.С., Йотка О.Ю., Пірко Я.В., Блюм Я.Б.Молекулярно-генетична оцінка однорідності сортів льону-довгунця на основі полімофізму довжини інтронів генів актину та мікросателітних локусів[6]71-85
Пушкарев В.М., Гуда Б.Б., Пушкарев В.В., Тронько Н.Д.Токсичность онкогенов в карциномах щитовидной железы и других типах опухолей[1]68-78
Пушкарьова Н.О., Лахнеко О.Р., Белокурова В.Б., Моргун Б.В., Кучук М.В.Особливості регенерації та генетична мінливість рослин видів Crambe koktebelica та Сrambe tataria в культурі in vitro [4]35-44
Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Демкович А.Є., Блюм Я.Б.Порівняльний аналіз ефективності застосування поліморфізму довжин інтронів генів β-тубуліну та мікросателітних локусів для генотипування сортів льону української селекції[1] 3-15
Снегин Э.А., Артемчук О.Ю., Сычев А.А.Оценка генетической структуры популяций Helix pomatia L. (Mollusca, Pulmonata) методом капиллярного электрофореза ISSR-фрагментов ДНК[2]33-38
Чернушин С.Ю., Гулковський Р.В., Лівшиць Л.А.Нова мутація в гені MECP2, ідентифікована в групі пацієнтів із синдромом Ретта з України[4]68-75
Шеметун О.В., Талан О.О., Демченко О.М., Курінний Д.А., Папуга М.С., Пілінська М.А.Частота спонтанних і радіаційно-індукованих аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові осіб різного віку[6]86-92
Шиліна Ю.В., Гуща М.І., Моложава О.С., Літвінов С.В., Дмитрієв О.П.Індукування стійкості Arabidopsis thaliana до ураження патогенними бактеріями за допомогою ліпополісахариду та саліцилової кислоти[3] 3-8
Ястреб Т.О., Колупаев Ю.Е., Кокорев А.И., Горелова Е.И., Дмитриев А.П.Метилжасмонат и оксид азота в регуляции устьичного аппарата Arabidopsis thaliana[6]10-17


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 30.05.23