ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Порівняльний аналіз ефективності застосування поліморфізму довжин інтронів генів β-тубуліну та мікросателітних локусів для генотипування сортів льону української селекції

Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Демкович А.Є., Блюм Я.Б.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Проанализирована эффективность применения метода полиморфизма длин интронов β-тубулина (ТВР) для генотипирования льна на примере выборки сортов льна-долгунца украинской селекции. С этой целью данные, полученные с помощью ТВР-метода, сравнивали с данными, полученными с использованием двух наиболее эффективных видо-специфических SSR-маркеров. С помощью обоих методов исследованы не только межсортовой, но и внутрисортовой полиморфизм льна. Для каждого сорта были рассчитаны значения РІС (Polymorphism Information Content), установлен диапазон размеров аллелей и количество выявленных аллельных фенотипов с помощью ТВР- и SSR-маркеров. Продемонстрировано, что дендрограммы, построенные на основе коэффициента сходства Нея и Ли между сортами, с использованием SSR- и ТВР-маркеров несколько отличаются друг от друга. Обнаружено, что большинство сортов льна украинской селекции генетически неоднородны. Показана достаточно высокая эффективность использования ТВР-метода для дифференциации генотипов льна по сравнению с SSR-маркерами.

Проаналізовано ефективність застосування методу поліморфізму довжин інтронів β-тубуліну (ТВР) для генотипування льону на прикладі вибірки сортів льону-довгунця української селекції. З цією метою дані, отримані за допомогою ТВР-методу, порівнювали з даними, отриманими з використанням двох найбільш ефективних видоспецифічних SSR-маркерів. За допомогою обох методів було досліджено не лише міжсортовий, але й внутрішньосортовий поліморфізм льону. Для кожного сорту розраховано значення РІС (Polymorphism Information Content), встановлено діапазон розмірів алелів і кількість виявлених алельних фенотипів за допомогою ТВР- і SSR-маркерів. Продемонстровано, що дендрограми, побудовані на основі коефіцієнта подібності Нея та Лі між сортами, з використанням SSR- і ТВР-маркерів дещо відрізняються одна від одної. Виявлено, що більшість сортів льону української селекції є генетично неоднорідними. Показана досить висока ефективність використання ТВР-методу для диференціації генотипів льону в порівнянні з SSR-маркерами.

Ключові слова: молекулярно-генетичні маркери, ТВР (tubulin base polymorphism), SSR (simple sequence repeats), льон (Linum L.), ДНК фінгерпринтинг

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 1, C. 3-15

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ

E-mail: rabokonnastya gmail.com, cellbio cellbio.freenet.viaduk.net

Рабоконь А.М., Пірко Я.В., Демкович А.Є., Блюм Я.Б. Порівняльний аналіз ефективності застосування поліморфізму довжин інтронів генів β-тубуліну та мікросателітних локусів для генотипування сортів льону української селекції, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 1, C. 3-15.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
A. N. Rabokon, Ya. V. Pirko, A. Ye. Demkovych, Ya. B. Blume Comparative analysis of the efficiency of intron-length polymorphism of β-tubulin genes and microsatellite loci for flax varieties genotyping, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 1, pp. 1–10
DOI: 10.3103/S0095452718010115


Copyright© ICBGE 2002-2022 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.08.22