ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Склад епікутикулярних восків листя дерев роду Tilia L. як маркерна ознака адаптації до кліматичних умов степового Придніпров’я

Лихолат Ю.В., Хромих Н.О., Пірко Я.В., Алексєєва А.А., Пастухова Н.Л., Блюм Я.Б.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Исследована связь между адаптивной способностью разных генотипов лип к меняющимся климатическим условиям Степного Приднепровья и компонентным составом епикутикулярних восков листьев деревьев. Установлена специфичность состава углеводородов епикутикулярних восков автохтонного вида (T. cordata) и интродуцированных видов лип (T. platyphyllos, T. begoniifolia). Выявлены существенные различия состава епикутикулярних восков с поверхности адаптированных к тени и интенсивному солнечному свету листьев каждого из генотипов. Наибольшее накопление епикутикулярних восков обнаружено на листьях T. platyphyllos как в условиях освещения, так и затенения (17,6 и 11,0 мкг/см2 соответственно). Общая для видов рода Tilia L. закономерность заключалась в существенном росте содержания очень длинноцепочечных n-алканов одновременно с резким уменьшением содержания свободных жирных кислот в составе епикутикулярних восков в условиях интенсивного освещения листьев.

Досліджено зв’язок між адаптивною здатністю різних генотипів лип до мінливих кліматичних умов Степового Придніпров’я та компонентним складом епікутикулярних восків листя дерев. Встановлено специфічність складу вуглеводнів епікутикулярних восків автохтонного виду (T. cordata) та інтродукованих видів лип (T. platyphyllos, T. begoniifolia). Виявлено суттєві відмінності складу епікутикулярних восків з поверхні адаптованого до затінення та інтенсивного сонячного освітлення листя кожного з генотипів. Найбільше накопичення епікутикулярних восків виявлено на листі T. platyphyllos як за умов освітлення, так і затінення (17,6 та 11,0 мкг/см2 відповідно). Загальна закономірність для видів роду Tilia L. полягала у суттєвому збільшенні вмісту довголанцюгових n-алканів на фоні різкого зменшення вмісту вільних жирних кислот у складі епікутикулярних восків за умов інтенсивного освітлення листя.

Ключові слова: кутикула, поверхностные воски, липа, виды, освещение, адаптация
кутикула, поверхневі воски, липа, види, освітлення, адаптація

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 5, C. 3-12

  • Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончар, пр. Гагаріна, 72, м. Дніпро 49010
  • ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України» вул. Осиповського, 2, а, м. Київ 0412

E-mail: Lykholat2006 ukr.net, KhromykhN ukr.net, yarvp1 gmail.com, ann.alekseeva21 gmail.com, nataliia.pastukhova gmail.com, cellbio cellbio.freenet.viaduk.net

Лихолат Ю.В., Хромих Н.О., Пірко Я.В., Алексєєва А.А., Пастухова Н.Л., Блюм Я.Б. Склад епікутикулярних восків листя дерев роду Tilia L. як маркерна ознака адаптації до кліматичних умов степового Придніпров’я, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 5, C. 3-12.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
Yu. V. Lykholat, N. O. Khromykh, Ya. V. Pirko, A. A. Alexeyeva, N. L. Pastukhova, Ya. B. Blume Epicuticular Wax Composition of Leaves of Tilia L. Trees as a Marker of Adaptation to the Climatic Conditions of the Steppe Dnieper, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 5, pp. 323–330
DOI: 10.3103/S0095452718050067


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 27.03.23