ISSN 0564-3783  
Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Дестопна версіяIn English

Export citations   UNIMARC   BibTeX   RIS


Construction and applications of a mycorrhizal arbuscular specific CDNA library

Isayenkov S., Maathuis F.J.M.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Для того чтобы оценить потенциальную пользу микоризы, нам нужно было исследовать процессы, имеющие место в этих симбиотических взаимодействиях, в особенности это касается арбускулярных компартментов, где происходит обмен пита-тельными веществами между грибом и растением. При исследованиях в этой области сталкиваются с трудностями из-за сложности образования и структуры симбиотических органов (арбускул) и невозможности отделить эти органы от других типов кле-ток. Поэтому множество методов, применяемых в исследованиях растительных и животных систем, не могут быть использованы в этом случае. Одним из самых эффективных подходов для изучения процессов, происходящих в арбускулах, является определение композиции транскриптов и их динамики. Нами применен метод микроскопии с лазерной микродиссекцией для сбора и выделения около 3000 арбускул из Glomus intraradices, который колонизировал корни Medicago truncatula. Общая РНК выделена из собранных арбускул, и ее использовали для линейной амплификации мРНК с помощью T7 РНК полимеразы. Амплифицированная РНК была использована для создания библиотеки кДНК. Присутствие и уровень обогащения специфически-ми для микоризы транскриптами определяли с помощью ПЦР анализа в реальном времени и обычной ПЦР. Для того чтобы повысить обогащение библиотеки специфичными для микоризы транскриптами, была проведена субтракция библиотеки. Трансформация мутантов дрожжей, имеющих дефекты в поглощении калия, фосфатов, аминокислот аммония и марганца, клонами из библиотеки кДНК свидетельствует о функциональности созданной библиотеки.

РЕЗЮМЕ. Щоб оцінити потенційну користь мікоризи, нам потрібно було дослідити процеси, що мають місце у цих симбіотичних взаємодіях, в особливості це стосується арбускулярних компартментів, де відбувається процес обміну поживними речовинами між грибом та рослиною. При дослідженнях у цій області стикаються з великими труднощами через складності утворення симбіотичних органів (арбускул) та неможливості відокремити ці органи від інших типів клітин. Тому багато методів, що успішно застосовувались для досліджень рослинних та тваринних систем, не можуть бути використані у цьому випадку. Одним із ефективних підходів для вивчення процесів, що мають місце у арбускулах, є визначення композиції транскриптів та їх динаміки. Нами застосовано мікроскопію із лазерною мікродисекцією (LCM) для збору та виділення з клітин приблизно 3000 арбускул із Glomus intraradices, що колонізував корені Medicago truncatula. Загальна РНК виділена із зібраних арбускул, і її застосовували для лінійної ампліфікації мРНК за допомогою T7 РНК полімерази. Ампліфікована РНК була використана для створення бібліотеки кДНК. Присутність та рівень збагачення на специфічні для мікоризи транскрипти визначали за допомогою ПЛР аналізу у реальному часі та звичайної ПЛР. Щоб підвищити збагачення бібліотеки кДНК специфічними до мікоризи транскриптами, було проведено субтракцію бібліотеки. Трансформація дріжджових мутантів, дефектних за поглинання калію, фосфатів, амінокислот, амонію та марганцю, транскриптами із бібліотеки кДНК свідчить про функціональність створеної бібліотеки.

Ключові слова: арбускула, Glomus intraradices, микроскопия с лазерной микродиссекцией (LCM), Medicago truncatula, микориза, SSH библиотека кДНК, комплементация дрожжевых мутантов
арбускула, Glomus intraradices, мікроскопія із лазерною мікродисекцією (LCM), Medicago truncatula, мікориза, SSH бібліотека кДНК, комплементація дріжджових мутантів
arbuscule, Glomus intraradices, LCM, Me-dicago truncatula, mycorrhiza, SSH cDNA library, yeast complementation

Цитологія і генетика 2016, том 50, № 2, C. 3-12

  • Institute of Food Biotechnology and Genomics NAS of Ukraine, Kyiv
  • University of York, Biology Department/Area 9, York YO10 5DD, United Kingdom

E-mail: Stan.Isayenkov gmail.com

Isayenkov S., Maathuis F.J.M. Construction and applications of a mycorrhizal arbuscular specific CDNA library, Цитологія і генетика., 2016, том 50, № 2, C. 3-12.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
S. Isayenkov, F. J. M. Maathuis Construction and applications of a mycorrhizal arbuscular specific cDNA library, Cytol Genet., 2016, vol. 50, no. 2, pp. 79-88
DOI: 10.3103/S0095452716020043


Copyright© ICBGE 2002-2023 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.03.23