TSitologiya i Genetika 2014, vol. 48, no. 5, 43-53
Cytology and Genetics , vol. , no. , , doi: https://www.doi.org/

Genetic analysis of artificial Triticinae amphidiploid Aurotica based on the glaucousness trait

Shpylchyn V.V., Antonyuk M.Z., Ternovska T.K.

National University of «Kyiv­Mohyla Academy», Kyiv, Ukraine

Keywords:

TSitologiya i Genetika
2014, vol. 48, no. 5, 43-53

Current Issue
Cytology and Genetics
, vol. , no. , ,
doi:

Full text and supplemented materials

References