ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Сравнительный анализ уровней экспрессии генов α-тубулина у озимых и яровых сортов мягкой пшеницы при холодовой акклимации

Буй Д.Д., Демкович А.Е., Пирко Я.В., Блюм Я.Б.

Оригінальна работа 
Изучены профили экспрессии 15 генов α-тубулина у ярового и озимого сортов мягкой пшеницы под действием низких температур. Среди исследуемых генов выделено два подсемейства (по 3 гена в каждом), для которых характерными являются повышенные уровни экспрессии на начальных этапах холодовой акклимации. Особого внимания заслуживает ген Tuba-2-3, который в рамках своего подсемейства характеризуется наиболее выраженным по амплитуде начальным увеличением уровня экспрессии. Также для этого гена выявлены наибольшие различия уровней экспрессии между сортами в рамках подсемейства генов тубулина, к которому принадлежит этот ген. В случае озимого сорта характерны более высокие значения уровней экспрессии этого гена тубулина, сохраняющиеся в течение продолжительного срока (до 7-го дня акклимации). Также установлено, что для всех генов α-тубулина, принадлежащих к 4-му подсемейству, характерным является значительное начальное увеличение уровней экспрессии, которое максимальных значений в ходе дальнейшей акклимации. Высокие начальные значения уровней экспрессии генов этого подсемейства также могут свидетельствовать об их важной роли в обеспечении устойчивости микротрубочек пшеницы к низким температурам на первых этапах холодовой акклимации.

РЕЗЮМЕ. Вивчено профілі експресії 15 генів α-тубуліну у ярого та озимого сортів м’якої пшениці під дією низьких температур. Серед досліджуваних генів виділено дві підродини (по 3 гена в кожній), для яких характерними є підвищені рівні експресії на початкових етапах холодової аклімації. На особливу увагу заслуговує ген Tuba-2-3, який в рамках своєї підродини характеризується найбільш вираженим по амплітуді початковим збільшенням рівня експресії. Також для цього гена виявлено найбільші відмінності рівнів експресії між сортами в рамках підродини генів тубуліну, до якого належить цей ген. У випадку озимого сорту характерні більш високі значення рівнів експресії цього гена тубуліну, що зберігаються протягом тривалого періоду (до 7-го дня аклімації). Також встановлено, що для всіх генів α-тубуліну, що належать до 4-ої підродини, є характерним значне початкове збільшення рівнів експресії, яке досягає максимальних значень в ході подальшої аклімації. Високі початкові значення рівнів експресії генів цієї підродини також можуть свідчити про їх важливу роль в забезпеченні стійкості мікротрубочок пшениці до низьких температур на перших етапах холодової аклімації.

Ключові слова: α-тубулін, Triticum aestivum L., експресія генів, холодова аклімація
α-тубулин, Triticum aestivum L., экспрессия генов, холодовая акклимация

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 1, C. 29-40

  • Институт пищевой биотехнологии и геномики НАН Украины, ул. Осиповского, 2а, Киев, 04123, Украина

E-mail: denisbuy90 gmail.com, blume.yaroslav nas.gov.ua; demand.dn gmail.com, yarvp1 gmail.com

Буй Д.Д., Демкович А.Е., Пирко Я.В., Блюм Я.Б. Сравнительный анализ уровней экспрессии генов α-тубулина у озимых и яровых сортов мягкой пшеницы при холодовой акклимации, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 1, C. 29-40.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
D. D. Buy, A. E. Demkovych, Y, a. V. Pirko, Y, a. B. Blume Analysis of α-Tubulin Gene Expression During Cold Acclimation of Winter and Spring Soft Wheat, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 1, pp. 23–33
DOI: 10.3103/S0095452719010067


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.09.20