ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Генетична структура різних послідовних генерацій статевозрілих особин рапани з одного біотопу

Топтіков В.А., Алєксєєва Т.Г., Ковтун О.О., Тоцький В.М.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. С помощью аллозимного анализа сравнивали генетическую структуру двух выборок рапаны разно-го возраста из одного биотопа (Одесский залив). Тестирование генотипов проводили по 19 локусам девяти энзимов. Общей особенностью генофонда избранных выборок рапаны является значительная генетическая неравновесность и повышенный уровень имеющейся гетерозиготности по исследуемым полиморфным локусам (в среднем 16–18 %). Разные половозрелые поколения моллюска из одного биотопа имели сравнительно меньший уровень родства, чем группы особей этого моллюска из разных акваторий Черного моря. Характерно, что во всех случаях генетическое расстояние между исследуемыми совокупностями рапаны было на уровне локальных популяций. Анализ роли эволюционных факторов продемонстрировал ведущую роль миграций в формировании генофонда рапаны северной части Черного моря.

За допомогою алозимного аналізу порівнювали генетичну структуру двох різновікових вибірок рапани з одного біотопу (Одеська затока). Тестування генотипів проводили по 19 локусах дев’яти ензимів. Загальною особливістю генофонду обраних вибірок рапани є генетична нерівноважність та підвищений рівень наявної гетерозиготності за досліджуваними поліморфними локусами (в середньому 16–18 %). Різні статевозрілі покоління молюска з одного біотопу мали порівняно менший рівень спорідненості, ніж вибірки молюска з різних акваторій Чорного моря. Але у всіх випадках генетична відстань між досліджуваними сукупностями рапани була на рівні локальних популяцій. Аналіз ролі еволюційних факторів показав провідну роль міграцій у формуванні генофонду рапани північної частини Чорного моря.

Ключові слова: Rapana venosa, популяция, генетическая структура, изозимы
популяція, генетична структура, ізозими

Цитологія і генетика 2019, том 53, № 1, C. 18-28

  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, Біотехнологічний науково­навчальний центр
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра генетики та молекулярної біології
  • Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра гідробіології та загальної екології, гідробіологічна станція ОНУ

E-mail: v.a.toptikov gmal.com, t.alieksieieva onu.edu.ua, hydrobiostation gmail.com, v.totsky onu.edu.ua

Топтіков В.А., Алєксєєва Т.Г., Ковтун О.О., Тоцький В.М. Генетична структура різних послідовних генерацій статевозрілих особин рапани з одного біотопу, Цитологія і генетика., 2019, том 53, № 1, C. 18-28.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
V. A. Toptikov, T. G. Alieksieieva, O. O. Kovtun, V. M. Totsky Genetic Structure in Different Subsequent Generations of Sexually Mature Rapana venosa Mollusks from the Same Biotope, Cytol Genet., 2019, vol. 53, no. 1, pp. 13–22
DOI: 10.3103/S0095452719010110


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 25.09.20