ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Сравнение аллелей локусов Gli-2 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина

Метаковский E.В., Мельник В.A., Редаэлли Р., Родригез-Кихано M.M.

Оригінальна работа 
Путем SDS-электрофореза сравнивали молекулярную массу (ММ) некоторых α- и β-глиадинов, по электрофоретической подвижности (ЭП) которых различаются известные аллели локусов Gli-2. Обнаружено, что полипептид глиадина с меньшей ЭП в большинстве сравнений имеет бóльшую ММ, которая зависит прежде всего от длины полиглутаминового домена, присутствующего в глиадинах α-типа. Различие по ЭП аллельных вариантов одного из α-глиадинов, контролируемых локусом Gli-D2, не связано с изменением ММ этого α-глиадина. Аллель Gli-B2o возник, видимо, в результате неравного кроссинговера. Выявлены аллели локуса Gli-A2, кодирующие полностью различающиеся наборы (блоки) полипептидов. Такие контрастные аллели мягкая пшеница могла унаследовать от разных генотипов полиморфного диплоидного донора генома А. Установлено, что причина большего полиморфизма по локусам Gli-2 по сравнению с локусами Gli-1 состоит в особенностях структуры этих локусов, а также в различии генов α- и γ-типов и кодируемых ими полипептидов.

РЕЗЮМЕ. Шляхом SDS-електрофорезу порівнювали молекулярну масу (ММ) деяких α- і β-гліадинів, за елек-трофоретичною рухливістю (ЕП) яких розрізняються відомі алелі локусів Gli-2. Виявлено, що поліпептид гліадин з меншою ЕП у більшості порівнянь має більшу ММ, яка залежить насамперед від довжини поліглутамінового домену, що присутній в гліадинах α-типу. Різниця по ЕП алельних варіантів одного з α-гліадинів, контрольованих локусом Gli-D2, не пов’язане зі зміною ММ цього α-гліадину. Алель Gli-B2o виник, мабуть, в результаті нерівного кросинговеру. Виявлено алелі локусу Gli-A2, що кодують повністю різні набори (блоки) поліпептидів. Такі контрастні алелі м’яка пшениця могла успадкувати від різних генотипів поліморфного диплоїдного донора геному А. становлено, що причина більшого поліморфізму за локусами Gli-2 в порівнянні з локусами Gli-1 знаходиться в особливостях структури цих локусів, а також у відмінності генів α- і γ-типів та кодованих ними поліпептидів.

Ключові слова: глиадин, аллели, мутации, мягкая пшеница

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 2, C. 3-12

  • Кафедра генетики, Политехнический университет Мадрида, Испания
  • Совет по сельскохозяйственным исследованиям и анализу экономики сельского хозяйства
  • Центр исследований зерновых и технических культур, Бергамо, Италия

E-mail: emetakovsky gmail.com

Метаковский E.В., Мельник В.A., Редаэлли Р., Родригез-Кихано M.M. Сравнение аллелей локусов Gli-2 мягкой пшеницы путем двумерного электрофореза глиадина, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 2, C. 3-12.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
E. V. Metakovsky, V. A. Melnik, R. Redaelli, M. Rodriguez-Quijano Comparison of Alleles at Gli-2 Loci of Common Wheat by Means of Two-Dimensional Electrophoresis of Gliadin, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 2, pp. 87–94
DOI: 10.3103/S0095452718020068


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.08.20