ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Частота спонтанних і радіаційно-індукованих аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові осіб різного віку

Шеметун О.В., Талан О.О., Демченко О.М., Курінний Д.А., Папуга М.С., Пілінська М.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. С использованием метода GTG-окрашивания метафазных хромосом исследована спонтанная и ин-дуцированная рентгеновским облучением in vitro (0,25 Гр) частота аберраций хромосом, а также уровень хромосомной нестабильности в результате эффекта свидетеля в лимфоцитах крови лиц в возрасте от 12 до 102 лет. Не зарегистрировано статистически достоверного различия между средне-групповыми частотами спонтанных аберраций хромосом у подростков (12–16 лет) лиц среднего возраста (33–52 года) и долгожителей (90–102 года) (р > 0,05), тогда как у лиц пожилого возраста (60–70 лет) этот показатель был выше за счет повреждений хроматидного типа (р < 0,05). В облученных in vitro лимфоцитах крови лиц в возрасте 12–16лет, 33–52 года, 90–102 года уровни аберраций хромосом не отличались между собой (р > 0,05), однако у лиц 60–70 лет частота хромосомных аберраций превышала эти показатели в других возрастных группах за счет повреждений хромосомного типа (р < 0,05). В необлученных лимфоцитах крови подростков, лиц среднего и пожилого возраста при совместном культивировании с облученными in vitro (0,25 Гр) клетками зарегистрировано индукцию эффекта свидетеля. В лимфоцитах долгожителей развитие эффекта свидетеля не обнаружено.

З використанням GTG-забарвлення метафазних хромосом встановлено спонтанну та індуковану рентгенівським випромінюванням in vitro (0,25 Гр) частоту аберацій хромосом і рівень хромосомної нестабільності внаслідок ефекту свідка в лімфоцитах крові осіб віком від 12 до 102 років. Не зареєстровано статистично достовірної різниці між середньогруповими частотами спонтанних аберацій хромосом у підлітків (12–16 років), осіб середнього віку (33–52 роки) і довгожителів (90–102 роки) (р > 0,05), тоді як у осіб літнього віку (60–70 років) цей показник був вищим за рахунок пошкоджень хроматидного типу (р < 0,05). В опромінених in vitro лімфоцитах крові осіб віком 12–16, 33–52 і 90–102 роки рівні аберацій хромосом не мали статистично значимої різниці між собою (р > 0,05), проте у осіб віком 60–70 років частота аберацій хромосом перевищувала показники інших груп за рахунок пошкоджень хромосомного типу (р < 0,05). У неопромінених лімфоцитах крові підлітків, осіб середнього та літнього віку при сумісному культивуванні з опроміненими in vitro (0,25 Гр) клітинами зареєстровано індукцію ефекту свідка. У лімфоцитах довгожителів розвитку ефекту свідка не  виявлено.

Ключові слова: аберації хромосом, вік людини, рентг-енівське опромінення in vitro, радіаційно-індукований ефект свідка

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 6, C. 86-92

  • Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України», вул. Мельникова, 53, Київ, 04050, Україна
  • Державна установа «Інститут геронтології ім. Д.Ф. Чеботарьова Національної академії медичних наук України», вул. Вишгородська, 67, Київ, 04114, Україна

E-mail: shemetun ukr.net, okstal ukr.net, _demchenko ukr.net, kurinnyi.d gmail.com, pmiroslav ukr.net, pww ukr.net

Шеметун О.В., Талан О.О., Демченко О.М., Курінний Д.А., Папуга М.С., Пілінська М.А. Частота спонтанних і радіаційно-індукованих аберацій хромосом в лімфоцитах периферичної крові осіб різного віку, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 6, C. 86-92.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. V. Shemetun, O. A. Talan, O. M. Demchenko, D. A. Kurinnyi, M. S. Papuga, M. A. Pilinska Frequency of Spontaneous and Radiation-Induced Chromosomal Aberrations in Peripheral Blood Lymphocytes of Individuals of Different Ages, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 6, pp. 461–466
DOI: 10.3103/S0095452718060117


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 26.09.20