ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Дослідження рекомбінації між плечами 1RS від жита Petkus та Insave у складі пшенично-житніх транслокацій 1BL.1RS і 1AL.1RS з використанням запасних білків як генетичних маркерів<

Козуб Н.О., Созінов І.О., Карелов А.В., Бідник Г.Я., Дем'янова Н.О., Созінова О.І., Блюм Я.Б., Созінов О.О.

Оригінальна работа 
Создана популяция рекомбинантно-инбредных линий F6 от скрещивания линий озимой мягкой пшеницы с пшенично-ржаными транслокациями 1BL.1RS (типа Кавказ) и 1АL.1RS (типа Amigo) Б-16 × 7086 AR. С использованием запасных белков, контролируемых локусами Gli-R1, Gli-A1, Gli-B1, как генетических маркеров идентифицированы линии с рекомбинантными 1RS (12 %), и определена частота рекомбинации между плечами 1RS в составе разных транслокаций на уровне 7 %. Показано, что 1RS от Amigo имеет ген, кодирующий секалин ‘a’, который можно идентифицировать на SDS-электрофореграмме под y-субъединицей, кодированной локусом Glu-D1. Cекалин ‘a’ также обнаружен у сорта MV Táltos, у которого идентифицирована транслокация 1BL.1RS с аллелями секалиновых локусов типа Amigo. Показано, что ген, кодирующий секалин ‘a’ от Amigo, и ген Sec-Nx от ржи Воронежская СГИ являются аллельными. Частота рекомбинации между локусом Gli-R1 и Sec-N зависит от природы проанализированного материала и составляет около 10 % (расстояние – 10 сМ) в скрещивании MV Táltos × CWX (линии с разными транслокациями 1BL.1RS). Такое расстояние позволяет предположить, что важные гены устойчивости против возбудителей болезней и вредителей, в частности устойчивости против возбудителя стеблевой ржавчины, находятся на участке между этими локусами. Поэтому секалиновые локусы являются удобными для первичного скрининга материала с рекомбинантными плечами 1RS с новыми комбинациями генов устойчивости про-тив возбудителей болезней и вредителей.

Створено популяцію рекомбінантно-інбредних ліній F6 від схрещення ліній озимої м’якої пшениці з пшенично-житніми транслокаціями 1BL.1RS (типу Кавказ) і 1АL.1RS (типу Amigo) Б-16 × 7086 AR. З використанням запасних білків, контрольованих локусами Gli-R1, Gli-A1, Gli-B1, як генетичних маркерів, ідентифіковано лінії з рекомбінантними 1RS (12 %), та визначено частоту рекомбінації між плечами 1RS у складі різних транслокацій на рівні 7 %. Показано, що 1RS від Amigo має ген, що кодує секалін ‘a’, який можна ідентифікувати на SDS-електрофореграмі під y-субодиницею, кодованою локусом Glu-D1. Cекалін ‘a’ також виявлено у сорту MV Táltos, у якого ідентифіковано транслокацію 1BL.1RS з алелями секалінових локусів типу Amigo. Показано, що ген, що кодує секалін ‘a’ від Amigo, та ген Sec-Nx від жита Воронезьке СГІ є алельними. Частота рекомбінації між локусом Gli-R1 та Sec-N залежить від природи проаналізованого мате-ріалу і становить біля 10 % (відстань – 10 сМ) у схрещенні MV Táltos × CWX (лінії з різними транс-локаціями 1BL.1RS). Така відстань дозволяє припустити, що важливі гени стійкості проти збудників хвороб і шкідників, зокрема стійкості проти збудника стеблової іржі, знаходяться на ділянці між цими локусами. Тому секалінові локуси є зручними для первинного скринінгу матеріалу з рекомбінантними плечами 1RS з новими комбінаціями генів стійкості проти хвороб і шкідників.

Ключові слова: Triticum aestivum L., рекомбинантно-инбредные линии, 1BL.1RS, 1АL.1RS, секалиновые локусы, рекомбинация, гены устойчивости против возбудителя стеблевой ржавчины
Triticum aestivum L., рекомбінантно-інбредні лінії, 1BL.1RS, 1АL.1RS, секалінові локуси, рекомбінація, гени стійкості проти збудника стеблової іржі

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 6, C. 61-70

  • Інститут захисту рослин НААН, Україна, 03022, Київ, вул, Васильківська33
  • ДУ «Інститут харчової біотехнології і геноміки НАН України», ул. Осиповского, 2а, Киев, 04123, Украина

E-mail: natalkozub gmail.com, sia1953 ukr.net, tolikkarelov meta.ua, hannabidnyk gmail.com, demianovanana gmail.com, sozinoksana gmail.com, cellbio cellbio.freenet.viaduk.net

Козуб Н.О., Созінов І.О., Карелов А.В., Бідник Г.Я., Дем'янова Н.О., Созінова О.І., Блюм Я.Б., Созінов О.О. Дослідження рекомбінації між плечами 1RS від жита Petkus та Insave у складі пшенично-житніх транслокацій 1BL.1RS і 1AL.1RS з використанням запасних білків як генетичних маркерів<, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 6, C. 61-70.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
N. A. Kozub, I. A. Sozinov, A. V. Karelov, H. Ya. Bidnyk, N. A. Demianova, O. I. Sozinova, Ya. B. Blume, A. A. Sozinov Studying Recombination between the 1RS Arms from the Rye Petkus and Insave Involved in the 1BL.1RS and 1AL.1RS Translocations using Storage Protein Loci as Genetic Markers, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 6, pp. 440–447
DOI: 10.3103/S0095452718060063


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.08.20