ISSN 0564-3783  Головна
Контакти
Архів  
Тематика журналу
Підписка
До уваги авторів
Редколегія
Мобільна версія


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК Deschampsia Antarctica

Іщенко О.О., Панчук І.І., Андрєєв І.О., Кунах В.А., Волков Р.А.

Оригінальна работа 
РЕЗЮМЕ. Deschampsіa antarctіca, один из двух видов покрытосеменных, растущих в экстремальных условиях Антарктики, представляет собой уникальную модель для изучения взаимосвязи между генетическим полиморфизмом и такими факторами эволюции, как изоляция, миграция и адаптация к новым экологическим условиям. Удобным инструментом для изучения этих вопросов являются молекулярные маркеры. Для оценки возможности использования 5S рДНК для дифференциации популяций D. antarctica было осуществлено клонирование и секвенирование этого участка генома у растений, представляющих три популяции этого вида из Прибрежной Антарктики. Установлено, что в геноме D. antarctica присутствуют как минимум два структурных варианта повторов 5S рДНК, которые отличаются многочисленными заменами нуклеотидов и инсерциями/делециями в межгенном спейсере. Имеющийся структурный полиморфизм позволяет предложить использование этого участка для изучения внутривидового генетического разнообразия D. antarctica.

Deschampsіa antarctіca, один із двох видів покритонасінних, які ростуть у екстремальних умовах Антарктики, являє собою унікальну модель для вивчення взаємозв’язку між генетичним поліморфізмом та такими факторами еволюції, як ізоляція, міграція та адаптація до нових екологічних умов. Зручним інструментом для вивчення цих питань є молекулярні маркери. Для оцінки можливості використання 5S рДНК для диференціації популяцій D. antarctica було здійснено клонування та сиквенування цієї ділянки геному у рослин, які представляють три популяції цього виду з Прибережної Антарктики. Встановлено, що в геномі D. antarctica присутні як мінімум два структурні варіанти повторів 5S рДНК, які відрізняються чисельними замінами нуклеотидів та інсерціями/делеціями у міжгенному спейсері. Наявний структурний поліморфізм дозволяє запропонувати використання цієї ділянки для вивчення внутрішньовидового генетичного різноманіття D. antarctica.

Ключові слова: генетический полиморфизм, молекулярная эволюция, 5S рДНК, Deschampsіa antarctіca.
генетичний поліморфізм, молекулярна еволюція, 5S рДНК, Deschampsіa antarctіca

Цитологія і генетика 2018, том 52, № 6, C. 30-37

  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, вул. Коцюбинського 2, м. Чернівці, 58012, Україна
  • Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, вул. Академіка Заболотного, 150, м. Київ, 03143, Україна

E-mail: o.rusak chnu.edu.ua, i.panchuk chnu.edu.ua, i.o.andreev imbg.org.ua, kunakh imbg.org.ua, r.volkov chnu.edu.ua

Іщенко О.О., Панчук І.І., Андрєєв І.О., Кунах В.А., Волков Р.А. Молекулярна організація 5S рибосомної ДНК Deschampsia Antarctica, Цитологія і генетика., 2018, том 52, № 6, C. 30-37.

В "Cytology and Genetics". Якщо тільки можливо, цитуйте статтю по нашій англомовній версії:
O. O. IshchenkoІ. І. PanchukІ. O. Andreev, V. A. Kunakh, R. A. Volkov Molecular Organization of 5S Ribosomal DNА of Deschapmpsia antarctica, Cytol Genet., 2018, vol. 52, no. 6, pp. 416–421
DOI: 10.3103/S0095452718060105


Copyright© ICBGE 2002-2020 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 09.08.20