ISSN 0564-3783  Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS

Варіювання окремих біохімічних показників, цитокінового та адипокінового профілів крові, структурно-функціональних параметрів печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з різними генотипами за поліморфним локусом A313G гена gSTP1

Присяжнюк В.П., Россоха З.І., Горовенко Н.Г.

Оригинальная работа 
РЕЗЮМЕ. Исследовано варьирование отдельных биохимических показателей, параметров цитокинового и адипокинового профилей крови, структурно-функциональных параметров печени у больных неалкогольной жировой болезнью печени с различными генотипами по полиморфным локусам A313G гена GSTP1. У больных неалкогольной жировой болезнью пе-чени G-аллель гена GSTP1 (A313G) встречается достоверно чаще по сравнению с практически здоровыми людьми. У носителей G-аллеля гена GSTP1 (A313G) регистрировали более высокую активность аланинаминотрансферазы, уровень лептина и низкое содержание адипонектина в крови по сравнению с соответствующими показателями у пациентов с AA-генотипом указанного гена. У больных неалкогольной жировой болезнью печени гомозиготных носителей G-аллеля также наблюдалось более высокое содержание интерлейкина 10 в крови по сравнению с больными с AA- и AG-генотипами. У пациентов с G-аллелем гена GSTP1 отмечали больший размер правой доли печени по сравнению с гомозиготными носителями A-аллеля указанного гена.

Досліджено варіювання окремих біохімічних показни-ків, параметрів цитокінового та адипокінового профілів крові, структурно-функціональних параметрів печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з різними генотипами за поліморфним локусом A313G гена GSTP1 (rs 1695). Встановлено, що у хворих G-алель гена GSTP1 (A313G) трапляється достовірно частіше порівняно з практично здоровими особами. У носіїв G-алеля гена GSTP1 (A313G) реєстрували вищу активність аланінамінотрансферази і рівня лептину, а також нижчий вміст адипонектину у крові, ніж у пацієнтів із AA-генотипом зазначеного гена. У хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки гомозиготних носіїв G-алеля також спостерігався вищий вміст інтерлейкіну 10 у крові в порівнянні з хворими із AA- та AG-генотипами. У пацієнтів із G-алелем гена GSTP1 виявлено більший розмір правої частки печінки, ніж у гомозиготних носіїв A-алеля зазначеного гена.

Ключевые слова: ген глутатион-S-трансферазы P1, неалкогольная жировая болезнь печени
лова: ген глутатіон-S-трансферази P1, неалкогольна жирова хвороба печінки

Цитология и генетика 2017, том 51, № 6, C. 50-57

  • Буковинський державний медичний університет, Чернівці
  • Референс-центр з молекулярної діагностики Міністерства охорони здоров’я України, Київ
  • Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, Київ

E-mail: zoiroh071 gmail.com

Присяжнюк В.П., Россоха З.І., Горовенко Н.Г. Варіювання окремих біохімічних показників, цитокінового та адипокінового профілів крові, структурно-функціональних параметрів печінки у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки з різними генотипами за поліморфним локусом A313G гена gSTP1, Цитология и генетика., 2017, том 51, № 6, C. 50-57.
Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 23.01.19