ISSN 0564-3783  



Главная страница
Контакты
Анонсы  
Публикации  
Тематика журнала
Подписка
Вниманию авторов
Редколлегия
Мобильная версия


In English

Export citations
UNIMARC
BibTeX
RIS





Отримання трансформантів, вільних від селективних маркерних генів, за допомогою сайт-специфічних рекомбіназ

Секан А.С., Ісаєнков С.В., Блюм Я.Б.

Обзор 




РЕЗЮМЕ. Для получения трансгенных растений в современной биотехнологии используются селективные и маркерные гены, которые позволяют осуществить отбор трансформантов от нетрансформированных органи змов. Однако после того как событие трансформации осуществилось, необходимость в присутствии этих генов в геноме трансформантов отпадает. Более того, дальнейшее присутствие такого рода генов у трансформированных растений, предназначенных для коммерциализации, вызывает некоторое беспокойство со стороны общественности. Поэтому в последнее время разработаны разные методы для создания трансгенных растений, свободных от маркерных генов. В обзоре описаны основные стратегии удаления селективных маркерных последо-вательностей ДНК, которыми пользуются в генетической инженерии. Наиболее популярна среди них сайт-специфическая рекомбиназная технология. Отдельное внимание отводится рекомбиназной системе Cre/loxP. Описан новый подход в применении сайт-специфичнеской рекомбиназной системы Cre/loxP под контролем 35S-промотора для получения генетически модифицированных растений, свободных от маркерных и селективных генов.

Для отримання трансгенних рослин в сучасній біотехнології використовуються селективні та маркерні гени, котрі дозволяють здійснити відбір трансформантів від нетрансформованих організмів. Однак після того як подія трансформації відбулась, присутність цих генів у геномі трансформантів не потрібна. Більш того, подальша присутність такого типу генів у трансформованих рослинах, призначених для комерціалізації, викликає певне занепокоєння з боку громадськості. Тому за останні роки були розроблені різні методи для створення трансгенних рослин, вільних від маркерних генів. В даному огляді описано основні стратегії видалення селективних маркерних послідовностей ДНК, якими користуються в генетичній інженерії на сьогоднішній день. Найпопулярнішою серед них є сайт-специфічна рекомбіназна технологія. Особлива увага приділяється рекомбіназній системі Cre/loxP. Описано новий підхід у застосуванні сайт-специфічної рекомбіназної системи Cre/loxP під контролем 35S-промотору для одержання генетично модифікованих рослин, вільних від маркерних та селективних генів.

Ключевые слова: селективные маркерные гены, удаление маркерных последовательностей, сайт-специфическая рекомбиназная система
селективні маркерні гени, видалення маркерних послідовностей, сайт-специфічна рекомбіназна система

Цитология и генетика 2015, том 49, № 6, C. 61-72

Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України, Київ



Секан А.С., Ісаєнков С.В., Блюм Я.Б. Отримання трансформантів, вільних від селективних маркерних генів, за допомогою сайт-специфічних рекомбіназ, Цитология и генетика., 2015, том 49, № 6, C. 61-72.




Copyright© ICBGE 2002-2019 Coded & Designed by Volodymyr Duplij Modified 22.02.19